Yuzhnobalgarski Cherven Misket is a synonym for the originally Bulgarian grape Misket Cherven.