Freisa Piccola is a synonym for the originally Italian grape Freisa.